Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zarząd Inkom S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o konieczności złożenia posiadanych przez siebie dokumentów akcji w siedzibie spółki przy ul. Chałupniczej 55 we Wrocławiu. Obowiązek ten znajduje umocowanie w art. 16 ustawy. Akcje należy złożyć w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16. Przekazanie dokumentów akcji odbywa się zapisemnym pokwitowaniem dla akcjonariusza.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Masz pytania?

Napisz do nas

    * Pole obowiązkowe